dotacje unijne, fundusze unijne, fundusze UE - Agencja J&J

Strona główna   |   Dotacje   |   Szkolenia   |   Doradztwo HR   |   Referencje   |   Kontakt
Opisy stanowisk pracy
OPISY STANOWISK PRACY


Opis stanowiska pracy to opis podstawowych zadań wykonywanych na danym stanowisku, formalnych wymagań stawianych kandydatowi, a także zakresu odpowiedzialności. W uproszczeniu opis stanowiska można określić jako dokument opisujący dlaczego stanowisko zostało utworzone i po co istnieje w organizacji.


Analiza pracy

Mimo, że wiele firm teoretycznie posiada podobne lub identyczne nazwy stanowisk, to w praktyce mogą się one różnić w olbrzymim stopniu. Nieraz zdarza się, że stanowiska o tej samej nazwie, ale w firmach z różnych branż, mają ze sobą niewiele wspólnego. Dlatego też, aby dokładniej poznać specyfikę istniejących w organizacji stanowisk, należy przeprowadzić analizę pracy.

Analiza pracy pozwala na określenie m.in. zadań, jakie wykonywane są na danym stanowisku, zasobów niezbędnych do wykonania tych zadań, czy też ich ważności z punktu widzenia organizacji. Dobrze przeprowadzona analiza pracy stanowi cenne źródło informacji o stanowisku.

Opis stanowiska pracy

Na bazie analizy pracy i informacji ze strony pracodawcy powstaje opis stanowiska pracy. Opis ten odnosi się wyłącznie do stanowiska, a nie osoby je zajmującej w danym momencie. Niewiele ma więc wspólnego z oceną konkretnego człowieka. Jest to ocena wymagań stanowiska.

Opis stanowiska zawiera m.in. cel stanowiska, główne obowiązki na stanowisku, jego miejsce w organizacji oraz informacje dotyczące jego specyfiki, znaczenia i wymagań.

Nie istnieją uniwersalne opisy stanowisk. Każde stanowisko wymaga odrębnej analizy. Powielanie zaś schematów zaczerpniętych z innych organizacji może mieć katastrofalne skutki. Nie istnieją również ponadczasowe opisy stanowisk. Stale zmieniające się warunki otoczenia firmy wymuszają nieustanne aktualizowanie opisów stanowisk.

Dlaczego warto tworzyć opisy stanowisk?

Opisy stanowisk są podstawą większości systemów zarządzania zasobami ludzkimi. Dobrze stworzone opisy są niezbędne do ustalenia kryteriów oceny okresowej pracowników. Dzięki nim można także określić politykę wynagrodzeń, która z kolei wiąże się z systemem motywowania pracowników.

Opisy stanowisk są również niezbędne do sformułowania jasnej polityki zatrudnienia w organizacji. Pomagają określić wymagane kompetencje i kwalifikacje formalne.

Korzyści dla pracodawcy

Opisy stanowisk wiążą się także z zarządzaniem przez cele. Pracodawca może dzięki opisom kontrolować realizację celów. Może również określić obszary kolidujących kompetencji i eliminować powtarzające się zadania. To zaś zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktów wewnątrz organizacji. Opisy stanowisk są podstawą wspomnianego już systemu wynagrodzenia, a w szczególności wartościowania pracy.

Korzyści dla pracownika

Dzięki opisowi stanowiska pracownik może dokładnie zapoznać się ze swoim miejscem i rolą w organizacji. Znając miejsce stanowiska w hierarchii może także zaplanować własną karierę w organizacji. Istnienie możliwości takiej kariery wpływa pozytywnie na lojalność pracownika wobec pracodawcy. Pracownik może także zaplanować ścieżkę swego dalszego rozwoju. Tym bardziej, że opis stanowiska pracy ułatwia mu zrozumieć kryteria oceny. Te dwa elementy sprzyjają z kolei samomotywowaniu.

Korzyści dla menedżerów

Dysponując opisami stanowisk pracy menedżerowie mają ułatwione organizowanie i motywowanie podległych pracowników. Posiadają także jasne kryteria zatrudnienia i oceny pracowników. Mogą wspierać pracowników przy tworzeniu ścieżek karier. Opisy stanowisk są również przydatne w określaniu potrzeb szkoleniowych.

O FIRMIE ZŁÓŻ ZAPYTANIE