Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 można otrzymać wsparcie w ramach 11 OSI PRIORYTETOWYCH:

Oś Priorytetowa 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R,
 • wsparcie nowych przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie rozwoju i działających w sektorach zaawansowanych technologicznie,
 • wspólne projekty przedsiębiorstw i instytucji B+R, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów i usług,
 • zaawansowane usługi badawcze świadczone przez jednostki B+R na rzecz przedsiębiorstw zgodnie ze zgłaszanym przez te przedsiębiorstwa popytem,
 • rozwój infrastruktury jednostek B+R w celu rozwijania ich współpracy z przedsiębiorstwami,
 • rozwój kadry B+R, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami i jednostkami B+R, a także tworzenie wspólnych zespołów badawczo-rozwojowych.

Wsparcie skierowane będzie wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji.

 

Oś Priorytetowa 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych (także drogą elektroniczną) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,
 • przyciągnięcie kolejnych inwestorów, którzy stworzą trwałe miejsca pracy i możliwości kooperacji dla małych i średnich firm.

Zrealizujemy dwa bardzo ważne przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji zagranicznych w regionie:

 • Pomorski Broker Eksportowy – dotyczące stworzenia kompleksowego wsparcia dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne,
 • Invest In Pomerania – przedsięwzięcie, którego celem będzie dalszy rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez uruchomienie dedykowanego regionalnego mechanizmu finansowego na rzecz m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych.

 

Oś Priorytetowa 3. EDUKACJA

Oś Priorytetowa 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • rozwój edukacji przedszkolnej,
 • kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli, w celu podnoszenia poziomu jakości edukacji i zwiększanie kompetencji kluczowych uczniów,
 • podnoszenie jakości kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym poprzez dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów oraz wyposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę.

Zrealizujemy cztery ważne dla rozwoju Pomorza przedsięwzięcia strategiczne w zakresie rozwoju edukacji:

 • Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy – którego celem jest rozwój i podniesienie jakości, w szczególności przez współpracę z pracodawcami, szkolnictwa zawodowego, odpowiadającego rzeczywistym potrzebom regionalnego i lokalnych rynków pracy,
 • Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie standardów wsparcia pracy szkoły – którego celem jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, przede wszystkim przez ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia i szkoły,
 • Wypracowanie standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju – którego celem jest efektywne włączenie uczniów z niepełnosprawnościami oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju do powszechnej edukacji poprzez przygotowanie ścieżek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości tych uczniów,
 • Włączenie wypracowanego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza" systemu wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych do regionalnej polityki edukacyjnej – którego celem jest zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy pomocy.
   

Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • aktywizację zawodową osób bezrobotnych (m.in. przez szkolenia, kursy, staże, praktyki, staże,

wsparcie psychologiczno-doradcze),

 • zachęty do powrotu na rynek pracy poprzez promowanie poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi,
 • rozwój skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego,
 • wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej,
 • programy zdrowotne dla osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

 

Oś Priorytetowa 6. INTEGRACJA

Oś Priorytetowa 8. KONWERSJA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • rewitalizacje zdegradowanych obszarów miejskich, w szczególności walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • rozwój usług społecznych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, seniorów, ale także całych rodzin dotkniętych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych,
 • rozwój inicjatyw w zakresieekonomii społecznej,
 • ochronę zabytków, w tym udostępnianie dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • zagospodarowanie tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym.

 

Oś Priorytetowa 7. ZDROWIE

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • rozwój bazy szpitalnej oraz poradni specjalistycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (m.in. nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego, diabetologicznych, psychicznych oraz wieku starczego),
 • wdrożenie systemów e-zdrowia (usługi telemedyczne, np. telerehabilitacja, teleopieka, telekonsultacje i telediagnostyka).

Zrealizujemy ważne dla zwiększenia jakości obsługi pomorskich pacjentów przedsięwzięcie strategiczne:

 • Pomorskie e-Zdrowie - dotyczące informatyzacji podmiotów leczniczych. W ramach projektu zrealizowany zostanie m.in. portal internetowy dla mieszkańców, informujący o pełnej ofercie pomorskich szpitali i przychodni, a także e-usługi np. e-rejestracja).

 

Oś Priorytetowa 9. MOBILNOŚĆ

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • rozwój infrastruktury transportu miejskiego – tramwajowego, trolejbusowego, autobusowego i rowerowego (zakup i modernizacja taboru, poprawa funkcjonowania, konkurencyjności i bezpieczeństwa),
 • rozwój dróg i linii kolejowych poprawiających spójność terytorialną i dostępność regionu.

Zrealizujemy przedsięwzięcia ważne dla rozwoju transportu kolejowego i dróg w województwie pomorskim:

 • Pakiet przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji linii kolejowych ważnych dla spójności województwa (linie nr 207 Grudziądz – Malbork, nr 211 Lipusz – Kościerzyna, nr 212 Lipusz – Bytów, nr 229 Lębork – Łeba, nr 405 Szczecinek – Ustka),
 • Pakiet działań związanych z dostępem do autostrady A1 (przebudowa DW nr 222, 222+229, 224, 521, przebudowa DW nr 231 wraz z obwodnicą Skórcza),
 • Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowypołudniowy (przebudowa DW nr 188, 212, 235, 515),
 • Pakiet działań wzmacniających korytarz transportowy północny (przebudowa DW nr 203, 209, 211, 212, 214, 216, 221, 226, 501, 502, budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka w ciągu DW nr 214, budowa obwodnicy Kartuz w ciągu DW nr 211).

 

Oś Priorytetowa 10. ENERGIA

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,
 • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii,
 • przebudowę lub rozbudowę dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,
 • budowę bądź modernizację źródeł ciepła i systemów zaopatrzenia w ciepło w miastach,
 • rozbudowa systemu monitoringu powietrza,
 • modernizację oświetlenia zewnętrznego.

 

Oś Priorytetowa 11. ŚRODOWISKO

Dzięki środkom unijnym zainwestujemy w:

 • przeciwdziałanie i minimalizację skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych,
 • systemy wczesnego reagowania w przypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych,
 • przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem odpadów,
 • projekty z zakresu gospodarki ściekowej oraz zaopatrzenia w wodę,
 • ochronę przyrody, przede wszystkim na obszarach chronionych.

Zrealizujemy przedsięwzięcie strategiczne dotyczące zaopatrzenia w wodę:

 • Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim – którego celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej na obszarze Żuław oraz Mierzei Wiślanej.

 

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE POMORZA

Wsparcie inteligentnych specjalizacji (IS) oznacza, że środki publiczne w UE w sposób szczególny kierowane będą na uruchamianie i wykorzystywanie potencjałów tych obszarów czy dziedzin gospodarki, które na danym terenie wyróżniają się na tle innych dziedzin gospodarki dużą zdolnością do dynamicznego rozwoju i ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie IS skierowane będzie głównie na realizację przedsięwzięć innowacyjnych i prac badawczo-rozwojowych, wzmacniających potencjał wybranej specjalizacji. Wsparcie publiczne dla wybranych IS ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych regionów UE w oparciu o specyficzne potencjały ich gospodarek.

Na podstawie zgłoszonych przez Partnerstwa propozycji w ramach Konkursu na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Komisji Konkursowej, a także własną analizę, Zarząd Województwa Pomorskiego określił następujące obszary ISP:

1)    ISP 1 – Technologie off-shore i portowo-logistyczne;
2)    ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;
3)    ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;
4)    ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

Obszary ISP zostały uznane za istotne dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki województwa pomorskiego w długim okresie, wskazując w szczególności, że w opinii Zarządu Województwa:

1) ISP 1 – będzie sprzyjać efektywnej ekonomicznie i bezpiecznej dla środowiska eksploracji  i eksploatacji zasobów morza dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

a) specjalistyczne pojazdy, urządzenia i konstrukcje w środowisku morskim;

b) urządzenia i systemy podwodne;

c) technologie transportowo-logistyczne w portach i na ich zapleczu;

d) technologie energooszczędne i niskoemisyjne na obszarach morskich, portowych i przyportowych;

e) urządzenia i systemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w strefie przybrzeżnej;

f) nowe sposoby użytkowania zasobów morza.

2) ISP 2 – będzie sprzyjać efektywności i bezpieczeństwu różnorodnych aktywności człowieka w sferze gospodarczej i społecznej dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

a) multimodalne interfejsy człowiek-maszyna;

b) systemy wbudowane dla przestrzeni inteligentnych, Internet rzeczy;

c) przesył danych, bazy danych, bezpieczeństwo danych, przetwarzanie wielkich danych, chmury obliczeniowe.

3) ISP 3 – będzie sprzyjać spadkowi energochłonności gospodarki i jej negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

a) zapotrzebowanie na energię i jej zużycie w budownictwie i transporcie;

b) odnawialne źródła energii, generacja rozproszona i energetyka prosumencka;

c) smart grid w systemie przesyłu i dystrybucji energii;

d) magazynowanie energii;

e) pojazdy o napędzie alternatywnym;

f) poszukiwanie, wydobycie i przetwarzanie surowców energetycznych;

g) biokomponenty i biopaliwa;

h) energetyczne wykorzystanie odpadów.

4) ISP 4 – będzie sprzyjać redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak:

a) kompleksowe i zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii;

b) systemy opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


Our website is protected by DMC Firewall!