Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ WSPARCIE?

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 można otrzymać wsparcie w ramach 9 OSI PRIORYTETOWYCH:

Oś priorytetowa 1. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI

W zakresie tego priorytetu szczególny nacisk położono na promocję efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Podejmowane działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej w głównej mierze skierowane będą na zwiększenie udziału w rynku energii pochodzącej z odnawialnych jej źródeł. Zwiększenie produkcji energii poprzez budowę oraz rozbudowę dotychczasowych instalacji oraz farm, wdrażanie oraz rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, jak i wykorzystania uzyskanej energii zwłaszcza w sektorze publicznym i mieszkaniowym stanowią cele poszczególnych priorytetów inwestycyjnych w ramach osi.

 

Oś priorytetowa 2. OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Celem środków przypisanych w ramach priorytetu II jest wsparcie projektów w zakresie rozwoju infrastruktury środowiskowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej oraz wodociągów, specjalistycznych instalacji umożliwiających termiczne przetwarzanie oraz gospodarowanie nimi.

Częściowym dopełnieniem inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury środowiskowej są planowane działania w zakresie ochrony i prób przywrócenia biologicznej różnorodności oraz bogactwa Polski, w tym również w zakresie przestrzeni miejskiej poprzez m.in. rewitalizację terenów zdegradowanych.

Dopełnieniem przedstawionych powyżej działań mają być inwestycje w zakresiedostosowania oraz przygotowania do przewidywanych zmian klimatu, w tym również w zakresie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi.

 

Oś priorytetowa 3. ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO

Kolejna oś priorytetowa zakłada rozwój infrastruktury drogowej oraz kolei w ramach sieci TEN-T, jak również w obrębie aglomeracji.

Priorytet III to również możliwość realizacji inwestycji w zakresie niskoemisyjnego transportu miejskiego, transportu śródlądowego oraz morskiego i intermodalnego. Przeznaczone środki mają również wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w transporcie lotniczym oraz drogowym.

 

Oś priorytetowa 4. INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST

W zakresie osi IV planowane są działania w zakresie zwiększenia dostępności miast w sieci TEN-T, jak również zmniejszenia natężenia drogowego w ich obrębie. Cele priorytetu realizowane będą poprzez wsparcie budowy infrastruktury drogowej umożliwiającej realizację głównego celu osi czyli zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w przestrzeni miejskiej m.in. poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy obwodnic miast, jak również tras wylotowych.

 

Oś priorytetowa 5. ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE

W ramach priorytetu V planowane jest podjęcie działań mających na celu poprawę stanu połączeń kolejowych w Polsce, w szczególności na linach łączących jej główne miasta. Połączenie pomiędzy poszczególnymi miastami ma zostać uzupełnione działaniami w zakresie poprawy stanu infrastruktury oraz jej rozwoju w ośrodkach miejskich. Szczególne znaczenie dla realizacji przyjętych założeń ma również położenie nacisku na poprawę stanu sieci platform multimodalnych w ramach sieci TEN-T.

 

Oś priorytetowa 6. ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH

W zakresie priorytetu VI, planowane jest podjęcie działań nastawionych na wzrost wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego w celu zrównoważenia mobilności miejskiej. Postawiony cel ma zostać osiągnięty poprzez rozbudowę infrastruktury i taboru publicznego transportu zbiorowego w miastach i obejmujących ich funkcjonowanie obszarach.

 

Oś priorytetowa 7. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO

Celem priorytetu VII jest poprawa stanu infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego kraju. Postawiony cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację inwestycji m.in. w zakresie rozwoju inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej, jak również budowy i przebudowy magazynów gazu ziemnego. Dodatkowo, w ramach priorytetu, zaplanowano środki w zakresie przebudowy terminala LNG.

 

Oś priorytetowa 8. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY

Priorytet VIII ma szczególne znaczenie dla rozwoju oraz podtrzymania dziedzictwa kulturowego Polski. Celem priorytetu jest zwiększenie dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego, jak również wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa. Postawione przed priorytetem VIII cele uznane zostały jako ważny element dopełniający konkurencyjność gospodarki. Planowane działania obejmują w szczególności daleko idące inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury np. instytucji kultury oraz szkół artystycznych.

 

Oś priorytetowa 9. WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA

Priorytet IX skupia się na osiągnięciu kilku założeń. Jako pierwszy z obszarów działań należy wskazać wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie zwalczania chorób związanych z negatywnymi dla zdrowia skutkami prowadzenia aktywnego życia zawodowego.

Kolejny obszar to planowane inwestycje w zakresie poprawy systemu opieki zdrowotnej nad mamą i dzieckiem, jak również w zakresie systemu państwowego ratownictwa medycznego poprzez poprawę jego infrastruktury.

Uzupełnieniem przedstawionych powyżej aktywności inwestycyjnych jest podjęcie działań w zakresie poprawy dostępności infrastruktury ochrony zdrowia dla obywateli, jak również poprawa jej efektywności.

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

DLA KOGO PROGRAM?

Najważniejszymi beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).

Oferta

       Główną działalnością firmy jest doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych z dostępnych w Polsce programów pomocowych. Świadczymy usługi w zakresie:  Identyfikacji odpowiednich ...
    Od ponad dziesięciu lat Agencja J&J prowadzi także działalność szkoleniową. Początkowo szkolenia skierowane były wyłącznie do branży finansowo ubezpieczeniowej - zespół Agencji J&J ...
         Projekt jest złożonym działaniem o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w ...

Napisali o nas

Region mieści się w czołówce wykorzystania funduszy unijnych Liczby mówią za ...
Pomorze. Dostępniejszy Wolny Obszar Celny Duże statki, mające długość do 250 m ...
Kawiarenka internetowa, projektowanie stron www - młodzi coraz chętniej ...
Jowita Ciechanowicz, WŁAŚCICIELKA AGENCJI J&J Z GDYNI Prowadzona przeze ...

Kontakt do Konsultantów Funduszy Unijnych

Agencja J&J na facebook

profesjonalne rozwiązania dla firm TNS-PR

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd